آخرین خبرها

مدیریت آموزش الکترونیکی

 معرفی دوره:

مدير آموزش الكترونيكي : مدير آموزش الكترونيكي كسي است كه برگزاري دوره هاي آموزشي و نظارت بر عملكرد مربيان و كارآموزان را عمدتا مبتني بر استفاده از قابليت هاي يك سيستم مديريت يادگيري  (LMS)به عهده دارد.

طول دوره:

 ۶۴ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۳۳۰۳۰۵۳۱۵۱۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.