آخرین خبرها

کاربر Tablet

 معرفی دوره:

اين شايستگي براي كليه متقاضيان مانند شهروندان عادي و متخصصين طراحي شده است كه بتوانند در خصوص خريد Tabletمورد مصرف خود راهنمايي شوند و كار با امكانات Tabletمورد نظر را بياموزند.

طول دوره:

 ۳۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۵۱۱۳۰۵۳۱۰۳۰۰۸۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.