آخرین خبرها

کارور Freehand

 معرفی دوره:

بكارگيري نرم افزار FreeHandدر جهت ويرايش و ساخت ترسيم هاي برداري، طراح هاي حرفه اي و هنري و نيز ارائه خروجي Digitalو يا چاپي مورد نظر در حرفه هاي مرتبط با اين شغل.

طول دوره:

 ۷۲ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱-۶۱/۴۶/۱/۳

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.