آخرین خبرها

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی

 معرفی دوره:

در اين استاندارد آموزش مطالعه ي علمي شبكه هاي اجتماعي واقعي و مجازي براي كليه پژوهشگران مد نظر است.

طول دوره:

 ۵۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۵۱۱۴۰۵۳۰۹۰۰۰۲۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.