آخرین خبرها

رایانه کار ICDL

 معرفی دوره:

دوره بين المللي كاربري كامپيوتر، كه از آن به عنوان سواد كامپيوتري ياد مـي شـود، در واقـع اسـتانداردي جهـت شناسايي ميزان توانايي افراد در بكارگيري صحيح كامپيوتر مي باشد.
اين استاندارد در اروپا با نام ECDLشناخته مي شود
اين استاندارد در جهان با نام ICDLشناخته مي شود

طول دوره:

 ۱۳۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۷۳۲۱۲۰۵۳۰۱۴۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.