آخرین خبرها

بازاریابی الکترونیکی

 معرفی دوره: 

در اين استاندارد آموزش بازاريابي الكترونيكي براي كليه مشاغل مد نظر است.

طول دوره:

 ۶۴ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۲۲۱۳۰۵۳۰۰۵۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.