آخرین خبرها

حروف نگار رایانه ای در صنعت چاپ

 معرفی دوره:

حروف نگار رايانه اي شغلي است از حوزه صنعت چاپ كه افراد پس از فراگيري دانش ها و مهارت هاي پايه ميتوانند با مشاغل مديران دفاتر تبليغاتي – ليتو گرافي ها – چاپخانه ها – صحافي ها –انتشارات و روابط عمومي ها مشغول به كار شوند. 

طول دوره:

 ۳۳۳ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۷۳۲۱۲۰۱۷۰۰۵۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.