آخرین خبرها

متصدي محاسبات فني چاپ

 معرفی دوره:

متصدي محاسبات فني چاپ شغلي است از حوزه صنعت چاپ كه افراد پس از فراگيري دانش ها و مهارت هاي پايه آن ميتوانند در حوزه مديران دفاتر تبليغاتي ليتو گرافي ها چاپخانه ها صحافي ها انتشارات و روابط عمومي ها مشغول به كار شوند.

 

طول دوره:

 ۳۳۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۷۳۲۱۲۰۱۷۰۰۹۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.