آخرین خبرها

طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار ABUQUS

 معرفی دوره:

عبارتست از تحليل مسائل خطي، غير خطي اعم از بار افزون و سيكليك و ديناميكي و تاريخچه زماني غير خطي.

 

طول دوره:

 ۱۰۰ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۱۴۲۴۰۲۹۰۲۲۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.