آخرین خبرها

تنظیم قرار داد های متداول در ساخت و ساز شهری

 معرفی دوره:

عبارتست از طبقه بندي انواع قراردادهاي عمراني و آشنايي با انواع قراردادهاي تيپ- تسلط در تنظيم يك قرارداد با پيمانكار جزء- شناخت نكات مهم در تنظيم مبايعه نامه، اجاره نامه و بيمه نامه

 

طول دوره:

 ۷۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۲۶۱۹۴۰۲۹۰۰۰۰۰۳۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.