آخرین خبرها

مدیرقوانین و مقررات عمومی پیمانها

 معرفی دوره:

 مدیر قوانین و مقررات عمومی کسی است که بتواند از عهده قانون برنامه و بودجه-قانون محاسبات عمومی کشور-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی- نظام فنی و اجرایی طرح های فنی و عمرانی کشور-مقررات بیمه و مالیات برآید.

طول دوره:

۶۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۳۴۹۴۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.