آخرین خبرها

بکار گیری HSE در صنایع

 معرفی دوره:

HSEمخفف Health , Safety , Environmentبه معناي بهداشت ، ايمني و محيط زيست و ورود ايمن و بدون حادثه به محيط كار مي باشد.

طول دوره:

 ۴۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۲۵۷۳۰۴۷۰۰۶۰۳۳۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.