آخرین خبرها

مدیر ساختمان های مسکونی و تجاری

 معرفی دوره:

مدير آپارتمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصميم هاي مجمع عمومي را به اجرا در مي آورد.

 

طول دوره:

 ۶۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۳۴۹۴۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.