آخرین خبرها

مدیر صنف

 معرفی دوره:

 مدیر صنف کسی است که از عهده وظایفی چون تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات نظام صنفی و نیروی نظامی و نظارت بر اماکن امومی، تجزیه و تحلیل قوانین کار و تامیین اجتماعی مرتبط با اصناف، تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی در اصناف، مدیریت منابع مالی اتحادیه صنفی و اعمال و نظارت و بازرسی بر واحد های صنفی جهت صدور و تمدید پروانه کسب بر آید و بتواند با استفاده از گزارشات مشخصات اعضای صنف در خصوص پروانه های کسب واحدهای صنفی و پروانه های تولیدی و توزیعی و خدماتی و خدمات فنی و ثبت ارجاعات و اقدامات انجام شده در خصوص تمدید و تعویض و ابطال پروانه کسب اقدام نماید.

طول دوره:

 ۹۰ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۱۱۱۴۳۰۴۳۰۰۱۰۰۰۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.