آخرین خبرها

تجزیه و تحلیل مارات الکتریکی با نرم افزار MATLAB

 معرفی دوره:

کارآموز در پايان اين دوره مي تواند ضمن تجزيه و تحلیل مدارهای الکتريکي ساده و استفاده از روشهای مش و گره و تقويت کننده های عملیاتي و همچنین آشنايي با عناصر ذخیره ساز انرژی و اصلاح توان به بررسي پاسخ طیبی و پاسخ احباری  (forced response) مدارات الکتريکي با نرم افزار  MATLABبپردازد. ضمن اينکه با استفاده از اين نرم افزار مي تواند به شبیه سازی مدارهای الکتريکي و تحلیل آنها با کمک سیمولینک  MATLABنیز بپردازد.

طول دوره:

 ۸۵ ساعت

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۱۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.