آخرین خبرها

مسؤل اطلاع رسانی

 معرفی دوره:

اطلاع رسانی علمی است مركب از چند رشته علمی ديگر كه خواص و رفتار اطلاعات و نيروهای حاكم بر جريان و استفاده از اطلاعات و فن های خاص آماده سازی اطلاعات چه دستی و چه ماشينی را برای ذخيره و بازاريابی و انتشار مطلوب بررسی می كند .

طول دوره:

 ۲۵

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

استاندارد:

۴۲۲۵۲۰۷۳۰۰۱۰۰۲۱

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.