آخرین خبرها

دبیر سرویس خبر

 معرفی دوره:

دبير سرويس خبري فردي است كه ضمن آشنايي با منابع خبر وظيفه معرفي سوژه هاي خبري به خبرنگاران را داشته و پل ارتباطي آنان به سردبير است .

 

طول دوره:

 ۱۶۹ ساعت

 

مبلغ دور:

تماس گرفته شود

 

استاندارد:

۲۶۴۲۴۰۷۳۰۰۱۰۰۰۱

 

پیش ثبت نام

 

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.