آخرین خبرها

خبرنگار

معرفی دوره:

خبرنگار كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم توانايي تهيه خبر , گزارش و انجام مصاحبه در مورد موضوعات و رويدادهاي مختلف براي سازمان ها و رسانه هاي خبري را داشته باشد . خبرنگار با گردآوري به موقع و سريع اطلاعات مربط به رويدادها , حوادث و فرآيندها و با رعايت اصول نگارش خبري و لحاظ كردن اطلاعات تكميلي و سابقه , اقدام به تنظيم خبر مي كند تا آن را به دبير يا سردبير ارايه نمايد .

طول دوره:

 ۲۳۶ ساعت

 

استاندارد:

۲۶۴۲۴۰۷۳۰۰۲۰۰۰۱

 

پیش ثبت نام

این دوره طبق استاندارد های فنی و حرفه ای در  مرکز آموزش و تحقیقات آرین طیف برگزار میگردد.